ساختمان Galaxy Soho, Beijing - China  در چین برگزیده و جزو بهترین سازه و ساختمان های جهان

 

 

 

Galaxy Soho Beijing China 01

Galaxy Soho Beijing China 05

Galaxy Soho Beijing China 10

Galaxy Soho Beijing China 12

Galaxy Soho Beijing China 18

Galaxy Soho Beijing China 20

Galaxy Soho Beijing China 23

 Galaxy Soho Beijing China 11111111

Galaxy Soho Beijing China 222222222

Galaxy Soho Beijing China 333333333

Galaxy Soho Beijing China 4444444444

Galaxy Soho Beijing China 555555555

تهیه کننده :گروه معماری آلند