مرکز پمپیدو-متز یک موزه هنرهای مدرن و معاصر واقع در متز، پایتخت لورن، فرانسه است.

 

 

 

Centre Pompidou Metz France 04

Centre Pompidou Metz - France

Centre Pompidou Metz France 07

Centre Pompidou Metz - France

Centre Pompidou Metz France 10

Centre Pompidou Metz - France

Centre Pompidou Metz France 23

Centre Pompidou Metz - France

Centre Pompidou Metz France 16

Centre Pompidou Metz - France

Centre Pompidou Metz France 13

Centre Pompidou Metz - France

11111111

 

Centre Pompidou Metz France 55555

Centre Pompidou Metz France 6666

Centre Pompidou Metz France 2222

Centre Pompidou Metz France33333

Centre Pompidou Metz France8888

Centre Pompidou Metz France7777

 

 

تهیه کننده :گروه معماری آلند