طراحی فروشگاه کفش دوارز،سانتاندر-اسپانیا

by تحریریه گروه معماری آلند احمدی
بازدید: 773

فروشگاه sneakers برای اولین بار توسط نام تجاری جدیدی در اسپانیا افتتاح شد.این فروشگاه در یکی از مناطق مهم در سانتاندر واقع شده است.این فضا از یک شخصیت خوب در این شهر برخوردار است.

Dooers store by Verno Santander Spain

Dooers store by Verno Santander Spain02

Dooers store by Verno Santander Spain03

Dooers store by Verno Santander Spain04

Dooers store by Verno Santander Spain05

Dooers store by Verno Santander Spain06

Dooers store by Verno Santander Spain07

Dooers store by Verno Santander Spain08

Dooers store by Verno Santander Spain09

Dooers store by Verno Santander Spain10

Dooers store by Verno Santander Spain11

Dooers store by Verno Santander Spain12

Dooers store by Verno Santander Spain13